سیستم تولید همزمان برق و حرارت (CHP)

ادامه مطلب

Carrier Duct Design

ادامه مطلب

طراحی سیستم های VRF

مزیت اصلی سیستم های جریان مبرد متغیر VRF قابلیت پاسخ گویی به تغییرات در وضعیت بار مورد نظر است. در مقایسه با سیستم های انبساط مستقیم مرسوم DX که به طور محدود پیشنهاد میشود و به تغییرات در بار فضای مورد نظر پاسخگو نیست.این مشکل وقتی بیشتر جلوه میکند که سیستم DX
مرسوم بالاتر از ظرفیت مورد نظر و یا در حالت بار کامل کار کند. به خاطر اینکه سیکل کمپرسور به طور مکرر تکرار میشود.

ادامه مطلب

گرمایش

ترکیب مطلوبی از دمای هوا،رطوبت نسبی، حرکت هوا ودمای متوسط تشعشعی محدوده مشخصی را ارائه می کند که اکثریت افراد در آن محدوده احساس آسایش میکنند.

ادامه مطلب