تقدیر نامه دانشکده پزشکی دانشگاهی علوم پزشکی آزاد اسلامی

تقدیر نامه دانشکده پزشکی دانشگاهی علوم پزشکی آزاد اسلامی

راه اندازى و Overall دستگاه هواساز و Roof Top Package دانشگاه علوم پزشکى آزاد اسلامى تهران واقع در دوراهى قلهک خیابان شریعتى

تزریق روغن در کمپرسور پیستونی کریر

خدمات انجام شده جهت سرویس و راه اندازی کمپرسور کریر به منظور استفاده در چیلر  ۱۰۰  تن   کریر آب خنک .