کویل آلومینیوم-مس

این مدل از کویل ها از لوله های مسی و پره های (فین های) آلومینیومی ساخته می شوند. شرکت بوران

کویل مس-مس

این مدل از کویل ها از لوله های مسی و پره های (فین های) مسی ساخته می شوند.ضریب انتقال حرارت