نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

GREE Water Cooled Screw Chillers

0.00ریال

در انبار موجود نمی باشد

چیلر آب خنک اسکرو گری از 52 تا 480 تن تبرید

دسته: , .

توضیحات


مدل LSBLG180H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۱۵۸۷
عمق mm ۱۱۵۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۱۸۹۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۳۵
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۴۹.۸
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۷۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG210H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۱۵۸۷
عمق mm ۱۱۵۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۱۹۹۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۴۰
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۷.۴
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۰۲
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG240H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۱۵۸۷
عمق mm ۱۱۵۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۲۲۰۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۴۵
ظرفیت نامی سرمایی ton ۶۵.۷
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۳۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG300H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۱۶۸۰
عمق mm ۱۴۰۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۲۹۴۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۵۶
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۳
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۹۲
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG340H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۱۶۸۰
عمق mm ۱۴۰۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۳۰۴۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۶۳
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۴.۱
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۳۳۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG380H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۱۷۲۰
عمق mm ۱۴۰۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۳۲۵۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۷۱
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۰۶.۹
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۳۷۶
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG450H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۱۳۰
عمق mm ۱۵۲۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۴۰۴۳
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۸۳
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۲۵.۷
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۴۲
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG500H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۱۳۰
عمق mm ۱۵۲۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۴۳۰۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۹۳
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۴۰.۷
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۹۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG580H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۱۳۰
عمق mm ۱۵۲۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۴۶۲۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۰۷
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۶۲.۶
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۵۷۲
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG640H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۱۳۰
عمق mm ۱۵۲۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۴۸۳۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۲۰
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۸۰.۸
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۶۳۶
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG680H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۰۳۰
عمق mm ۱۷۰۰
عرض mm ۳۴۰۰
وزن  Kg ۵۳۵۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۲۶
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۹۲.۲
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۶۷۶
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG760H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۰۳۰
عمق mm ۱۷۰۰
عرض mm ۳۴۰۰
وزن  Kg ۵۷۷۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۴۲
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۱۳.۸
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۷۵۲
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG880H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۳۰
عمق mm ۱۹۰۰
عرض mm ۳۹۰۰
وزن  Kg ۶۵۱۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۶۳
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۴۷.۷
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۸۷۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG1000H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۳۰
عمق mm ۱۹۰۰
عرض mm ۳۹۰۰
وزن  Kg ۶۸۲۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۸۶
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۸۱.۵
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۹۹۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG1160H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۳۰
عمق mm ۱۹۰۰
عرض mm ۳۹۰۰
وزن  Kg ۷۱۴۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۱۴
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۲۵.۳
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۱۴۴
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

 

مدل LSBLG1280H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۳۰
عمق mm ۱۹۰۰
عرض mm ۳۹۰۰
وزن  Kg ۷۳۵۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۲۷
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۶۲.۵
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۲۷۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG14000H/Nb-M
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R134a
ارتفاع mm ۲۲۳۰
عمق mm ۲۰۰۰
عرض mm ۴۹۰۰
وزن  Kg ۸۴۰۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۴۵
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۹۶.۶
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۳۹۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG190H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۱۵۸۷
عمق mm ۱۱۵۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۱۷۳۳
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۳۸
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۴
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۹۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG290H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۱۵۸۷
عمق mm ۱۱۵۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۱۸۹۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۵۹
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۸۴.۷
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۲۹۸
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG325H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۱۵۸۷
عمق mm ۱۱۵۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۱۹۹۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۶۴
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۹۲.۴
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۳۲۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG430H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۱۶۸۰
عمق mm ۱۴۰۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۲۵۷۳
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۸۳
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۲۲.۳
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۳۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG480H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۱۶۸۰
عمق mm ۱۴۰۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۲۹۴۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۹۴
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۳۷
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۴۸۲
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG550H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۱۷۲۰
عمق mm ۱۴۰۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۳۰۴۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۰۴
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۵۶.۴
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۵۵۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG650H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۱۳۰
عمق mm ۱۵۲۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۳۲۵۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۲۰
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۱۸۴.۸
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۶۵۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG780H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۱۳۰
عمق mm ۱۵۲۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۴۰۴۳
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۴۲
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۲۱.۸
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۷۸۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG850H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۱۳۰
عمق mm ۱۵۲۰
عرض mm ۳۱۶۰
وزن  Kg ۴۸۳۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۵۶
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۴۱.۱
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۸۵۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG960H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۰۳۰
عمق mm ۱۷۰۰
عرض mm ۳۴۰۰
وزن  Kg ۵۳۵۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۱۸۲
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۲۷۴.۱
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۹۶۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG1160H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۰۳۰
عمق mm ۱۷۰۰
عرض mm ۳۴۰۰
وزن  Kg ۵۷۲۳
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۱۸
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۲۹.۸
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۱۶۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG1360H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۲۳۰
عمق mm ۱۹۰۰
عرض mm ۳۹۰۰
وزن  Kg ۶۵۱۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۴۸
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۳۸۶.۷
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۳۶۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG1560H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۲۳۰
عمق mm ۱۹۰۰
عرض mm ۳۹۰۰
وزن  Kg ۶۸۲۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۲۸۸
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۴۴۳.۶
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۵۶۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG1700H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۲۳۰
عمق mm ۱۹۰۰
عرض mm ۳۹۰۰
وزن  Kg ۷۳۵۰
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۳۱۲
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۴۸۴.۵
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۷۰۴
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

 

مدل LSBLG1900H
برند گری
نوع چیلر آب خنک اسکرو
مبرد R22
ارتفاع mm ۲۲۳۰
عمق mm ۱۹۰۰
عرض mm ۳۹۰۰
وزن  Kg ۷۶۶۵
نوع کنترل ظرفیت % پیوسته ۲۵-۱۰۰
حداکثر توان مصرفی  KW ۳۳۴
ظرفیت نامی سرمایی  ton ۵۴۰.۲
ظرفیت نامی سرمایی   KW ۱۹۰۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰~۴۱۵/۳PH/50Hz
نوع کمپرسور کمپرسور نیمه بسته اسکرو
نوع اواپراتور SHELL&TUBE
نوع کندانسور SHELL&TUBE

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “GREE Water Cooled Screw Chillers”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *