نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

HITACHI WHYZ

0.00ریال

در انبار موجود نمی باشد

چیلر تراکمی آب خنک اسکرو هیتاچی مونتاژ چین با مبدل پوسته و لوله از ظرفیت 40 تا 520 تن تبرید

دسته: , .

توضیحات


مدل RCU40WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۹.۸
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲۷
میزان جریان در حال کار (A) ۴۶
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۴۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۵۰۶×۱۷۶۴×۹۱۰
وزن (Kg) ۸۷۸
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU50WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۴۸.۹
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳۴
میزان جریان در حال کار (A) ۵۷
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۸۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۵۰۶×۱۷۶۴×۹۱۰
وزن (Kg) ۱۰۰۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU60WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۶۰.۶
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۴۱
میزان جریان در حال کار (A) ۷۰
میزان جریان راه اندازی (A) ۲۲۲
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۱۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۵۰۶×۱۷۶۴×۹۱۰
وزن (Kg) ۱۰۳۲
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۱
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۱
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU80WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۷۹.۳
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۵۴
میزان جریان در حال کار (A) ۹۱
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۴۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۷.۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۴۹۵×۲۷۵۹×۱۰۷۰
وزن (Kg) ۱۷۹۸
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU100WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۹۷.۸
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۶۷
میزان جریان در حال کار (A) ۱۱۳
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۸۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۷.۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۴۹۵×۲۷۵۹×۱۰۷۰
وزن (Kg) ۲۰۵۳
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU120WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۲۰.۸
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۸۳
میزان جریان در حال کار (A) ۱۴۰
میزان جریان راه اندازی (A) ۲۲۲
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۷.۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۴۹۵×۲۷۵۹×۱۰۷۰
وزن (Kg) ۲۱۶۵
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU150WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۴۶.۷
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۱۰۱
میزان جریان در حال کار (A) ۱۷۱
میزان جریان راه اندازی (A) ۱۸۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۶۸۵×۳۱۷۰×۱۲۲۰
وزن (Kg) ۳۵۷۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۳
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU180WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۱۸۱.۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۱۲۴
میزان جریان در حال کار (A) ۲۰۹
میزان جریان راه اندازی (A) ۲۲۲
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۶۸۵×۳۱۷۰×۱۲۲۰
وزن (Kg) ۳۷۴۸
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۳
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU220WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۰۲.۷
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۱۳۷
میزان جریان در حال کار (A) ۲۳۱
میزان جریان راه اندازی (A) ۳۸۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۷.۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۸۱۰×۲۶۲۲×۱۹۲۲
وزن (Kg) ۵۲۰۴
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU260WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۳۹.۵
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۱۶۲
میزان جریان در حال کار (A) ۲۷۳
میزان جریان راه اندازی (A) ۵۰۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۷.۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۸۷۹×۲۶۲۲×۱۹۲۲
وزن (Kg) ۵۴۲۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU300WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۲۷۶.۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۱۸۷
میزان جریان در حال کار (A) ۳۱۶
میزان جریان راه اندازی (A) ۵۰۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۷.۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۸۷۹×۲۶۲۲×۱۹۲۲
وزن (Kg) ۵۶۳۸
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU340WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۱۱.۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲۱۱
میزان جریان در حال کار (A) ۳۵۶
میزان جریان راه اندازی (A) ۶۶۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۷.۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۸۷۹×۲۶۲۲×۱۹۲۲
وزن (Kg) ۵۸۵۱
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU380WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۴۶.۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲۳۴
میزان جریان در حال کار (A) ۳۹۵
میزان جریان راه اندازی (A) ۶۶۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۷.۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۸۷۹×۲۶۲۲×۱۹۲۲
وزن (Kg) ۶۰۶۴
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۲
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۲
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU410WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۳۷۷.۷
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲۵۶
میزان جریان در حال کار (A) ۴۳۲
میزان جریان راه اندازی (A) ۵۰۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۸۷۹×۳۹۸۳×۱۹۲۲
وزن (Kg) ۸۲۳۹
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۳
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU450WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۴۱۴.۲
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۲۸۰
میزان جریان در حال کار (A) ۴۷۳
میزان جریان راه اندازی (A) ۵۰۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۸۷۹×۳۹۸۳×۱۹۲۲
وزن (Kg) ۸۴۵۷
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۳
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU490WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۴۴۹.۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳۰۴
میزان جریان در حال کار (A) ۵۱۳
میزان جریان راه اندازی (A) ۶۶۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۸۷۹×۳۹۸۳×۱۹۲۲
وزن (Kg) ۸۶۷۰
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۳
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU530WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۴۸۴.۰
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳۲۸
میزان جریان در حال کار (A) ۵۵۴
میزان جریان راه اندازی (A) ۶۶۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۸۷۹×۳۹۸۳×۱۹۲۲
وزن (Kg) ۸۸۸۳
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۳
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

 

مدل RCU570WHYZ
برند هیتاچی
نوع چیلر آب خنک اسکرو
ظرفیت سرمایشی (USRT) ۵۱۹.۱
برق ورودی V/Ø/Hz ۳۸۰/۳/۵۰
برق مصرفی (KW) ۳۵۱
میزان جریان در حال کار (A) ۵۹۳
میزان جریان راه اندازی (A) ۶۶۰
کنترل ظرفیت پیوسته % ۰,۵~۱۰۰
ابعاد (H×W×D) ۱۸۷۹×۳۹۸۳×۱۹۲۲
وزن (Kg) ۹۰۹۶
مبرد R22
نوع شیر انبساط شیر انبساط الکترونیکی
تعداد مدار ۳
نوع کمپرسور اسکرو نیمه بسته
تعداد کمپرسور ۳
نوع کندانسور پوسته و لوله
نوع اواپراتور پوسته و لوله

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “HITACHI WHYZ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *