نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

KUKEN SKB

0.00ریال

در انبار موجود نمی باشد

برج خنک کننده مدار باز کوکن ژاپن

توضیحات


مدل SKB-60
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۴۶.۸
شدت صدا (dB) ۶۸
مصرف برق فن (KW) ۱.۵
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۶.۶
پهنا (mm) ۱۴۷۰
عمق (mm) ۲۸۳۰
ارتفاع ( mm) ۱۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۲۰
وزن (kg) ۶۳۰
قطر فن (mm) ۱۲۰۰

 

مدل SKB-70
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۵۴.۶
شدت صدا (dB) ۶۸.۵
مصرف برق فن (KW) ۱.۵
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۹.۲
پهنا (mm) ۱۴۷۰
عمق (mm) ۲۸۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۲۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۲۰
وزن (kg) ۶۵۰
قطر فن (mm) ۱۲۰۰

 

مدل SKB-80
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۶۲.۴
شدت صدا (dB) ۶۸.۵
مصرف برق فن (KW) ۲.۲
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۹.۲
پهنا (mm) ۱۴۷۰
عمق (mm) ۲۸۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۲۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۲۰
وزن (kg) ۶۹۰
قطر فن (mm) ۱۲۰۰

 

مدل SKB-100
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۷۸.۰
شدت صدا (dB) ۷۰
مصرف برق فن (KW) ۲.۲
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۹.۲
پهنا (mm) ۱۶۷۰
عمق (mm) ۳۰۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۲۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۷۰
وزن (kg) ۷۵۰
قطر فن (mm) ۱۴۰۰

 

مدل SKB-125
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۹۷.۵
شدت صدا (dB) ۷۰.۵
مصرف برق فن (KW) ۳.۷
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۱۴.۶
پهنا (mm) ۱۸۷۰
عمق (mm) ۳۲۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۲۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۷۰
وزن (kg) ۸۶۰
قطر فن (mm) ۱۶۰۰

 

مدل SKB-140
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۱۰۹.۰
شدت صدا (dB) ۷۱.۵
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۲۲.۰
پهنا (mm) ۱۸۷۰
عمق (mm) ۳۲۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۲۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۷۰
وزن (kg) ۸۷۰
قطر فن (mm) ۱۶۰۰

 

مدل SKB-150
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۱۱۷.۰
شدت صدا (dB) ۷۰.۵
مصرف برق فن (KW) ۳.۷
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۱۴.۶
پهنا (mm) ۱۸۷۰
عمق (mm) ۳۲۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۷۰
وزن (kg) ۹۳۰
قطر فن (mm) ۱۶۰۰

 

مدل SKB-160
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۱۲۴.۸
شدت صدا (dB) ۷۰.۵
مصرف برق فن (KW) ۳.۷
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۱۴.۶
پهنا (mm) ۱۸۷۰
عمق (mm) ۳۲۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۷۰
وزن (kg) ۱۰۱۰
قطر فن (mm) ۱۶۰۰

 

مدل SKB-175
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۱۳۶.۰
شدت صدا (dB) ۷۱.۵
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۲۲.۰
پهنا (mm) ۱۸۷۰
عمق (mm) ۳۲۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۷۰
وزن (kg) ۹۴۰
قطر فن (mm) ۱۶۰۰

 

مدل SKB-190
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۱۴۸.۲
شدت صدا (dB) ۷۱.۵
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۲۲.۰
پهنا (mm) ۱۸۷۰
عمق (mm) ۳۲۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۷۰
وزن (kg) ۱۰۲۰
قطر فن (mm) ۱۶۰۰

 

مدل SKB-200
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۱۵۶.۰
شدت صدا (dB) ۷۲.۰
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۲۲.۰
پهنا (mm) ۲۰۷۰
عمق (mm) ۳۴۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۱۰۶۰
قطر فن (mm) ۱۸۰۰

 

مدل SKB-215
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۱۶۷.۷
شدت صدا (dB) ۷۲.۰
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۲۲.۰
پهنا (mm) ۲۰۷۰
عمق (mm) ۳۴۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۱۱۵۰
قطر فن (mm) ۱۸۰۰

 

مدل SKB-225
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۱۷۶.۰
شدت صدا (dB) ۷۲.۰
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۲۲.۰
پهنا (mm) ۲۲۷۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۱۱۲۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

 

مدل SKB-235
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۱۸۳.۳
شدت صدا (dB) ۷۲.۰
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۲۲.۰
پهنا (mm) ۲۲۷۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۱۲۲۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

 

مدل SKB-250
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۱۹۵.۰
شدت صدا (dB) ۷۳.۰
مصرف برق فن (KW) ۷.۵
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۲۹.۰
پهنا (mm) ۲۲۷۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۱۱۳۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

 

مدل SKB-265
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۲۰۴.۰
شدت صدا (dB) ۷۳.۰
مصرف برق فن (KW) ۷.۵
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۲۹.۰
پهنا (mm) ۲۲۷۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۱۲۳۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

 

مدل SKB-300
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۲۳۴.۰
شدت صدا (dB) ۷۲.۵
مصرف برق فن (KW) ۳.۷
تعداد فن ۱
شدت جریان فن (A) ۱۴.۶
پهنا (mm) ۳۷۰۰
عمق (mm) ۳۲۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۷۰
وزن (kg) ۱۸۵۰
قطر فن (mm) ۱۶۰۰

 

مدل SKB-320
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۲۴۹.۶
شدت صدا (dB) ۷۲.۵
مصرف برق فن (KW) ۳.۷
تعداد فن ۲
شدت جریان فن (A) ۱۴.۶
پهنا (mm) ۳۷۰۰
عمق (mm) ۳۲۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۷۰
وزن (kg) ۲۰۰۰
قطر فن (mm) ۱۶۰۰

 

مدل SKB-350
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۲۷۳.۰
شدت صدا (dB) ۷۳.۵
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۲
شدت جریان فن (A) ۲۲.۰
پهنا (mm) ۳۷۰۰
عمق (mm) ۳۲۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۷۰
وزن (kg) ۱۸۸۰
قطر فن (mm) ۱۶۰۰

 

مدل SKB-380
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۲۹۶.۴
شدت صدا (dB) ۷۳.۵
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۲
شدت جریان فن (A) ۲۲.۰
پهنا (mm) ۳۷۰۰
عمق (mm) ۳۲۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۷۰
وزن (kg) ۲۰۳۰
قطر فن (mm) ۱۶۰۰

 

مدل SKB-400
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۳۱۲.۰
شدت صدا (dB) ۷۴.۰
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۲
شدت جریان فن (A) ۲۲.۰
پهنا (mm) ۴۱۰۰
عمق (mm) ۳۴۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۲۱۱۰
قطر فن (mm) ۱۸۰۰

 

مدل SKB-430
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۳۳۵.۴
شدت صدا (dB) ۷۴.۰
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۲
شدت جریان فن (A) ۲۲.۰
پهنا (mm) ۴۱۰۰
عمق (mm) ۳۴۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۲۲۸۰
قطر فن (mm) ۱۸۰۰

 

مدل SKB-450
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۳۵۱.۰
شدت صدا (dB) ۷۴.۰
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۲
شدت جریان فن (A) ۲۲.۰
پهنا (mm) ۴۵۰۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۲۲۴۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

 

مدل SKB-470
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۳۶۶.۶
شدت صدا (dB) ۷۴.۰
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۲
شدت جریان فن (A) ۲۲.۰
پهنا (mm) ۴۵۰۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۲۴۳۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

 

مدل SKB-500
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۳۹۰.۰
شدت صدا (dB) ۷۱.۰
مصرف برق فن (KW) ۷.۵
تعداد فن ۲
شدت جریان فن (A) ۲۹
پهنا (mm) ۴۵۰۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۲۲۶۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

 

مدل SKB-530
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۴۰۸.۰
شدت صدا (dB) ۷۱.۰
مصرف برق فن (KW) ۷.۵
تعداد فن ۲
شدت جریان فن (A) ۲۹
پهنا (mm) ۴۵۰۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۲۴۵۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

 

مدل SKB-570
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۴۴۴.۶
شدت صدا (dB) ۷۰.۰
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۳
شدت جریان فن (A) ۲۲
پهنا (mm) ۵۵۳۰
عمق (mm) ۳۲۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۵۳۰
وزن (kg) ۳۰۴۰
قطر فن (mm) ۱۶۰۰

 

مدل SKB-600
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۴۶۸.۰
شدت صدا (dB) ۷۱.۰
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۳
شدت جریان فن (A) ۲۲
پهنا (mm) ۶۱۳۰
عمق (mm) ۳۴۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۳۱۶۰
قطر فن (mm) ۱۸۰۰

 

مدل SKB-645
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۵۰۳.۱
شدت صدا (dB) ۷۱.۰
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۳
شدت جریان فن (A) ۲۲
پهنا (mm) ۶۱۳۰
عمق (mm) ۳۴۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۳۴۱۰
قطر فن (mm) ۱۸۰۰

 

مدل SKB-700
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۵۴۶.۰
شدت صدا (dB) ۷۲.۰
مصرف برق فن (KW) ۷.۵
تعداد فن ۳
شدت جریان فن (A) ۲۹
پهنا (mm) ۶۷۳۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۳۳۹۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

 

مدل SKB-705
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۵۴۹.۹
شدت صدا (dB) ۷۱.۵
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۳
شدت جریان فن (A) ۲۲
پهنا (mm) ۶۷۳۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۳۶۴۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

 

مدل SKB-795
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۶۱۲.۰
شدت صدا (dB) ۷۲.۰
مصرف برق فن (KW) ۷.۵
تعداد فن ۳
شدت جریان فن (A) ۲۹
پهنا (mm) ۶۷۳۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۳۶۷۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

 

مدل SKB-800
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۶۲۴.۰
شدت صدا (dB) ۷۱.۵
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۴
شدت جریان فن (A) ۲۲
پهنا (mm) ۸۱۶۰
عمق (mm) ۳۴۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۴۲۱۰
قطر فن (mm) ۱۸۰۰

 

مدل SKB-860
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۶۷۰.۸
شدت صدا (dB) ۷۱.۵
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۴
شدت جریان فن (A) ۲۲
پهنا (mm) ۸۱۶۰
عمق (mm) ۳۴۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۴۵۴۰
قطر فن (mm) ۱۸۰۰

 

مدل SKB-900
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۷۰۲.۰
شدت صدا (dB) ۷۲.۰
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۴
شدت جریان فن (A) ۲۲
پهنا (mm) ۸۹۶۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۴۴۸۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

 

مدل SKB-940
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۷۳۳.۲
شدت صدا (dB) ۷۲.۰
مصرف برق فن (KW) ۵.۵
تعداد فن ۴
شدت جریان فن (A) ۲۲
پهنا (mm) ۸۹۶۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۴۸۵۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

 

مدل SKB-1000
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۷۸۰.۰
شدت صدا (dB) ۷۲.۵
مصرف برق فن (KW) ۷.۵
تعداد فن ۴
شدت جریان فن (A) ۲۹
پهنا (mm) ۸۹۶۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۶۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۴۵۲۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

 

مدل SKB-1060
برند کوکن
نوع برج خنک کننده
دبی m۳/h

دمای آب ورودی ۳۷ C۰

دمای آب خروجی ۳۲ C۰

W.B(C۰) ۲۷

۸۱۶.۰
شدت صدا (dB) ۷۲.۵
مصرف برق فن (KW) ۷.۵
تعداد فن ۴
شدت جریان فن (A) ۲۹
پهنا (mm) ۸۹۶۰
عمق (mm) ۳۶۳۰
ارتفاع ( mm) ۲۹۳۰
ارتفاع فن (mm) ۷۰۰
وزن (kg) ۴۵۲۰
قطر فن (mm) ۲۰۰۰

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “KUKEN SKB”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *