توضیحات

مدل  (پنل داخلی)ARG25RLCY
مدل  (پنل خارجی)AOG25R
برنداجنرال
نوعکولر گازی داکت اسپلیت
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۲۴۱۰۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۲۶۸۰۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW)۲.۶۰/۲.۸۰
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳×۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۲.۵۲
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۰۲
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۱۲.۳/۱۳
برچسب انرژی
اینورترندارد
رطوبت زدایی (l/h)۲.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۸/۴۵/۴۲
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۴
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۱۱۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۲۷۰/۱۲۱۰/۷۰۰
وزن پنل داخلی (kg)۴۳
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۶۴۳/۸۴۰/۳۳۶
وزن پنل خارجی (kg)۶۸
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m)۲۵(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m)۱۵
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)۰تا۴۳
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۵تا۲۱
مبردR22

 

مدل  (پنل داخلی)ARG30RLC
مدل  (پنل خارجی)AOG30R
برنداجنرال
نوعکولر گازی داکت اسپلیت
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۲۹۴۰۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۳۲۴۰۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW)۳.۲۰/۳.۵۵
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳/۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۲.۴۲
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۲.۹۷
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۱۴.۷/۱۵.۷
برچسب انرژی
اینورترندارد
رطوبت زدایی (l/h)۴
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۷/۴۵/۴۳
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۵
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۱۶۵۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۲۷۰/۱۲۱۰/۷۰۰
وزن پنل داخلی (kg)۴۳
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۹۰۰/۹۰۰/۳۵۰
وزن پنل خارجی (kg)۸۵
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m)۲۵(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m)۱۵
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)۰ تا ۴۳
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۵ تا ۲۱
مبردR22

 

مدل  (پنل داخلی)ARG36UUAN
مدل  (پنل خارجی)AOG36U
برنداجنرال
نوعکولر گازی داکت اسپلیت
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۳۵۸۰۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۴۳۴۰۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW)۳.۶۵/۳.۶۰
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳/۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۲.۹۲
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۴۸
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۱۶.۵/۱۶
برچسب انرژی
اینورترندارد
رطوبت زدایی (l/h)۳.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۳/۴۱/۳۹
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۴
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۱۷۵۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۲۷۰/۱۱۳۵/۷۰۰
وزن پنل داخلی (kg)۴۳
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۱۱۶۵/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg)۹۸
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m)۵۰(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m)۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)۰ تا ۴۳
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۰تا ۲۴
مبردR410

 

مدل  (پنل داخلی)ARG45RLC3
مدل  (پنل خارجی)AOG45R
برنداجنرال
نوعکولر گازی داکت اسپلیت
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۴۰۰/۳/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۴۳۳۰۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۴۶۸۰۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW)۴.۳۵/۴.۵۷
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۵/۲.۵
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۲.۷۸
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۱۵
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۸.۱/۸.۳
برچسب انرژی
اینورترندارد
رطوبت زدایی (l/h)۶
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۹/۴۷/۴۵
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۷
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۱۸۴۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۲۷۰/۱۲۱۰/۷۰۰
وزن پنل داخلی (kg)۴۵
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۱۱۵۲/۹۴۰/۳۷۰
وزن پنل خارجی (kg)۱۱۰
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۹.۰۵/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m)۵۰
تفاوت ارتفاع (m)۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایحاره ای
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)۰ تا ۵۲
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۸ تا ۲۱
مبردR22

 

مدل  (پنل داخلی)ARG60RUAK
مدل  (پنل خارجی)AOG60R
برنداجنرال
نوعکولر گازی داکت اسپلیت
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۴۰۰/۳/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۵۸۰۰۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۶۲۱۰۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW)۵.۲۵/۶.۰۰
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۵/۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۲.۸۳
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۴۷
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۸.۷/۹.۸
برچسب انرژی
اینورترندارد
رطوبت زدایی (l/h)۵.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۹/۴۵/۴۲
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۸
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۳۶۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۴۰۰/۱۰۵۰/۵۰۰
وزن پنل داخلی (kg)۵۰
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۱۳۵۵/۹۴۰/۳۷۰
وزن پنل خارجی (kg)۱۲۹
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۹.۰۵/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m)۵۰(۳۰)
تفاوت ارتفاع (m)۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایحاره ای
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)۰ تا ۵۲
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۸ تا ۲۴
مبردR22

 

مدل  (پنل داخلی)ARG90TLC3
مدل  (پنل خارجی)AOG90T
برنداجنرال
نوعکولر گازی داکت اسپلیت
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۴۰۰/۳/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۸۶۷۰۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۱۰۰۵۰۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW)۱۲.۵/۱۲.۵
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۵/۶
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۲.۰۳
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۲.۳۶
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۱۹.۵/۱۹.۵
برچسب انرژی
اینورترندارد
رطوبت زدایی (l/h)۷.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۴۳۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۴۵۰/۱۵۵۰/۷۰۰
وزن پنل داخلی (kg)۸۵
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۱۳۸۰/۱۳۰۰/۶۵۰
وزن پنل خارجی (kg)۲۴۵
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۲۸.۵۸/۱۲.۷
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m)۵۰(۳۰)
تفاوت ارتفاع (m)۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)۰تا۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۰تا۲۱
مبردR407C

 

دیدگاهها


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “OGENERAL ARG”