توضیحات

مدل  (پنل داخلی)ARHF24LBTU
مدل  (پنل خارجی)AOHA24LULL
برنداجنرال
نوعکولر گازی داکت اسپلیت
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۲۴۲۳۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۲۷۳۰۵
برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۲.۲۱/۲.۲۱
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳×۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۲۱
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۶۱
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۹.۷/۹.۷
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۲.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۳۱/۲۹/۲۷/۲۵
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۲
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۱۱۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۲۷۰/۱۱۳۵/۷۰۰
وزن پنل داخلی (kg)۳۸
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۵۷۸/۷۹۰/۳۱۵
وزن پنل خارجی (kg)۴۴
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۶.۳۵
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m)۳۰(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m)۲۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)-۱۰ تا ۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۵ تا ۲۴
مبردR410
نوع کمپرسورRotary

 

مدل  (پنل داخلی)ARHA30LBTU
مدل  (پنل خارجی)AOHA30LUTL
برنداجنرال
نوعکولر گازی داکت اسپلیت
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۲۹۰۱۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۳۴۱۳۰
برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۲.۶۵/۲.۶۸
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳/۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۲۱
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۷۳
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۱۱.۶/۱۱.۷
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۲.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۲/۳۷/۳۲/۲۹
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۳
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۲۱۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۲۷۰/۱۱۳۵/۷۰۰
وزن پنل داخلی (kg)۴۰
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۸۳۰/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg)۶۱
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m)۵۰(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m)۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)-۱۵ تا ۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۵ تا ۲۴
مبردR410
نوع کمپرسورTwin Rotary

 

مدل  (پنل داخلی)ARHA36LBTU
مدل  (پنل خارجی)AOHA36LUTL
برنداجنرال
نوعکولر گازی داکت اسپلیت
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۳۲۰۸۲
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۳۸۲۲۵
برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۲.۹۳/۳.۱
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳/۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۲۱
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۶۱
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۱۲.۸/۱۳.۶
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۳.۰
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۲/۳۷/۳۲/۲۹
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۴
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۲۱۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۲۷۰/۱۱۳۵/۷۰۰
وزن پنل داخلی (kg)۴۰
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۸۳۰/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg)۶۱
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m)۵۰(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m)۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)-۱۵ تا ۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۵ تا ۲۴
مبردR410
نوع کمپرسورTwin Rotary

 

مدل  (پنل داخلی)ARHA45LCTU
مدل  (پنل خارجی)AOHD45LUTT
برنداجنرال
نوعکولر گازی داکت اسپلیت
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۴۰۰/۳/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۴۲۶۷۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۴۷۷۸۰
برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۳.۸۹/۳.۸۸
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۵/۲.۵
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۲۱
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۶۱
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۵.۸/۵.۸
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۴.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۲/۳۸/۳۲/۲۸
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۴
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۲۱۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۲۷۰/۱۱۳۵/۷۰۰
وزن پنل داخلی (kg)۴۰
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۱۲۹۰/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg)۱۰۷
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m)۷۵(۳۰)
تفاوت ارتفاع (m)۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)-۱۵ تا ۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۵ تا ۲۴
مبردR410
نوع کمپرسورTwin Rotary

 

مدل  (پنل داخلی)ARHC54LCTU
مدل  (پنل خارجی)AOHD54LUTT
برنداجنرال
نوعکولر گازی داکت اسپلیت
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۴۰۰/۳/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۴۷۷۸۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۵۴۶۱۰
برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۴.۶۵/۴.۳۷
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۵/۲.۵
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۰۱
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۶۶
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۶.۹/۶.۵
برچسب انرژیB
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۵.۰
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۷/۴۳/۴۰/-
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۵
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۳۳۵۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۴۰۰/۱۰۵۰/۵۰۰
وزن پنل داخلی (kg)۴۶
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۱۲۹۰/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg)۱۰۷
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی(قبل از لوله کشی) (m)۷۵(۳۰)
تفاوت ارتفاع (m)۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)-۱۵ تا ۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۵ تا ۲۴
مبردR410
نوع کمپرسورTwin Rotary

 

دیدگاهها


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “OGENERAL ARH”