توضیحات

مدل  (پنل داخلی)AUHF24LUL
مدل  (پنل خارجی)AOHA24LULL
برنداجنرال
نوعکولر گازی اسپلیت کاستی
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۲۴۲۳۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۲۷۳۰۵
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW)۲.۲۱/۲.۲۱
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳×۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۲۱
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۶۱
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۹.۷/۹.۷
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۲.۷
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۹/۴۴/۳۶/۳۰
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۲
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۹۳۰/۲۴۷۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۲۴۵/۵۷۰/۵۷۰/

۵۰/۷۰۰/۷۰۰

وزن پنل داخلی (kg)۱۷/۲.۶
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۵۷۸/۷۹۰/۳۱۵
وزن پنل خارجی (kg)۴۴
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۶.۳۵
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m)۳۰(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m)۲۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)-۱۰~۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۵~۲۴
مبردR410
نوع کمپرسورRotary

 

مدل  (پنل داخلی)AUHA30LULU
مدل  (پنل خارجی)AOHA30LUTL
برنداجنرال
نوعکولر گازی اسپلیت کاستی
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۲۹۰۱۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۳۴۱۳۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW)۲.۶۵/۲.۷۷
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳×۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۲۱
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۶۱
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۱۱.۶/۱۲.۲
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۲.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۰/۳۸/۳۶/۳۲
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۳
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۱۶۰۰/۳۶۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۲۸۸/۸۴۰/۸۴۰/

۵۰/۹۵۰/۹۵۰

وزن پنل داخلی (kg)۲۶/۵.۵
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۸۳۰/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg)۶۱
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m)۵۰(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m)۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)-۱۵~۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۵~۲۴
مبردR410
نوع کمپرسورTwin Rotary

 

مدل  (پنل داخلی)AUHA36LULU
مدل  (پنل خارجی)AOHA36LUTL
برنداجنرال
نوعکولر گازی اسپلیت کاستی
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۲۳۰/۱/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۳۴۱۳۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۳۸۲۲۵
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW)۳.۱۲/۳.۰۲
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۳×۴
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۲۱
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۷۱
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۱۳.۷/۱۳.۳
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۳.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۳/۳۸/۳۶/۳۲
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۴
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۱۸۰۰/۳۸۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۲۸۸/۸۴۰/۸۴۰/

۵۰/۹۵۰/۹۵۰

وزن پنل داخلی (kg)۲۶/۵.۵
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۸۳۰/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg)۶۱
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m)۵۰(۱۵)
تفاوت ارتفاع (m)۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)-۱۵~۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۵~۲۴
مبردR410
نوع کمپرسورTwin Rotary

 

مدل  (پنل داخلی)AUHA45LULU
مدل  (پنل خارجی)AOHD45LUTT
برنداجنرال
نوعکولر گازی اسپلیت کاستی
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۴۰۰/۳/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۴۲۶۷۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۴۷۷۸۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW)۳.۵۴/۳.۵۸
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۵×۲.۵
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۵۳
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۹۱
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۵.۳/۵.۳
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۴.۵
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۶/۴۲/۴۰/۳۶
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۴
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۱۹۰۰/۶۹۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۲۸۸/۸۴۰/۸۴۰/

۵۰/۹۵۰/۹۵۰

وزن پنل داخلی (kg)۲۷/۵.۵
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۱۲۹۰/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg)۱۰۷
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m)۷۵(۳۰)
تفاوت ارتفاع (m)۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)-۱۵~۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۵~۲۴
مبردR410
نوع کمپرسورTwin Rotary

 

مدل  (پنل داخلی)AUHA54LULU
مدل  (پنل خارجی)AOHD54LUTT
برنداجنرال
نوعکولر گازی اسپلیت کاستی
عملکردسرمایشی-گرمایشی
منبع برق V/Ø/Hz۴۰۰/۳/۵۰
ظرفیت سرمایش (BTU/h)۴۷۷۸۰
ظرفیت گرمایش (BTU/h)۵۴۶۱۰
برق ورودی سرمایش/گرمایش(KW)۴.۳۶/۴.۴۳
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول(Qty×mm۲)۵×۲.۵
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی)پنل خارجی
راندمان انرژی درحالت سرمایش(W/W)۳.۲۱
ضریب عملکرد در حالت گرمایش (W/W)۳.۶۱
جریان کارکرد (( سرمایش/گرمایش)) (A)۶.۵/۶.۶
برچسب انرژیA
اینورتردارد
رطوبت زدایی (l/h)۵.۰
صدا پنل داخلی در حالت سرمایش ((H/M/L/Q)) (dB(A))۴۷/۴۳/۴۱/۳۷
صدا پنل خارجی در حالت سرمایش (dB(A))۵۵
میزان گردش هوا (زیاد) (M۳/h)۲۰۰۰/۶۹۰۰
ابعاد خالص پنل داخلی H/W/D (mm)۲۸۸/۸۴۰/۸۴۰/

۵۰/۹۵۰/۹۵۰

وزن پنل داخلی (kg)۲۷/۵.۵
ابعاد خالص پنل خارجی H/W/D (mm)۱۲۹۰/۹۰۰/۳۳۰
وزن پنل خارجی (kg)۱۰۷
اتصالات لوله ((کوچک/ بزرگ)) (mm)۱۵.۸۸/۹.۵۲
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) (m)۷۵(۳۰)
تفاوت ارتفاع (m)۳۰
منطقه جغرافیایی معتدل/حاره ایمعتدل
دامنه کار در حالت سرمایش (oC)-۱۵~۴۶
دامنه کار در حالت گرمایش (oC)-۱۵~۲۴
مبردR410
نوع کمپرسورTwin Rotary

 

دیدگاهها


هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “OGENERAL AUH”