تقدیر نامه دانشکده پزشکی دانشگاهی علوم پزشکی آزاد اسلامی

راه اندازى و Overall دستگاه هواساز و Roof Top Package دانشگاه علوم پزشکى آزاد اسلامى تهران واقع در دوراهى قلهک خیابان شریعتى

تقدیر نامه دانشکده پزشکی دانشگاهی علوم پزشکی آزاد اسلامی