ویدیو ها

مراحل ایجاد تراکم در کمپرسور سیلندر پیستونی

نحوه ایجاد تراکم در کمپرسور سیلندر پیستونی.
انفجاری و نحوه عملکرد تراکم در کمپرسورهای سیلندر پیستونی بیتزر
شرکت نسیم تهویه آروند مجری و کارشناس در سرویس و نگهداری تاسیسات و تهویه ساختمان و سردخانه

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید