خدمات و تعمیرات

پروژه سازمان اتباع خارجه

پروژه سازمان اتباع خارجه

ساختمان  اداری سازمان اتباع خارجه مجهز به یک دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم ۱۸۰ Tr جهت تعمیرات و رفع نشتی مراجعه کرده است که پس از بازدید و اقدامات اولیه منجر به رفع نشتی، شتشو و اسیدشویی، فیلتر و سایر اقدامات و در نهایت راه اندازی و تحویل گردیده است.   ساختمان  اداری سازمان اتباع خارجه  واقع در تهران میدان عطار در سال ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید