پروژه ها

تقدیر نامه دانشکده پزشکی دانشگاهی علوم پزشکی آزاد اسلامی راه اندازى و Overall دستگاه هواساز و Roof Top Package دانشگاه
خدمات انجام شده جهت سرویس و راه اندازی کمپرسور کریر به منظور استفاده در چیلر  100  تن   کریر آب خنک .