انرژی های تجدیدپذیر

بهینه سازی دودکش خورشیدی

از آنجا که۴۰ ٪از مصرف انرژی مربوط به بخش ساختمان است و بخش عمده آن صرف سرمایش و گرمایش میشود، راهکارهای طراحی غیرفعال، کمک قابل توجهی به کاهش مصرف انرژی میکند. یکی از روشهای تهویه غیرفعال، استفاده از دودکش خورشیدی است که با کمک انرژی تجدیدپذیر خورشید و با به کارگیری پدیده اثر دودکشی در یک کانال هوا، تهویه مورد نیاز فضاهای مجاور خود را فراهم میکند. به دلیل عدم دسترسی به نمونههای مختلف اجرا شده، شبیهسازی کامپیوتری به عنوان روش جایگزین برای مطالعات میدانی انتخاب شده است.

 

ادامه مطالب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید