چیلر CW

چیلرCW از ویژگی های این مدل به موارد زیر می توان اشاره کرد: ظرفیت سرمایش ۳۰ تن تبرید الی ۱۰۰

چیلر اسکرو CA

از ویژگی این مدل به موارد زیر می توان اشاره کرد: ظرفیت سرمایش(۴۰ تن تبرید تا ۱۸۰ تن تبرید) دارای