مقالات آموزشی

کاویتاسیون در پمپ ھا

فاکتورهای موثر در پدیده کاویتاسیون :

در طی حداقل ۲۰سال تجربه و بررسی عملکرد پمپ ها ( شامل مدل و نمونه های مشابه دینامیکی ) ایـن طـور نتیجـه گیـری شـده کـه کاویتاسیون در اثر عملکرد مجموعه ای از عوامل و شرایط است . معمولا یک عامل به تنهایی برای ایجاد مسئله کاویتاسیون کـافی نیسـت ولی ترکیبی از عوامل هندسی و هیدرودینامیکی و فاکتورهای وابسته دیگر ممکن است منجر به خسارت کاویتاسیون گرد.

ادامه مطلب

 

دیدگاهتان را بنویسید