پروژه ی اداره ی هواشناسی استان قم

پروژه اداری هواشناسی قم، در مرز میان عوارضی قم – کاشان بلوار نیروی انتظامی در سال ۱۳۹۹ درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین به طراحی، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع، چیلر و هواساز انجامید.

پروژه های مرتبط