پروژه بیمارستان آریا اهواز

ساختمان بیمارستان آریا در شهر اهواز در کیانپارس در سال ۱۳۹۷ درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین، سرانجام به بازکردن، شستشو و اسید شویی فرجامید و در پایان پس از اسیدشویی و کار های مورد نیاز و همچنین فیلتراسیون دستگاه ها روشن و راه اندازی گردید.

پروژه های مرتبط