پروژه ی ساختمان مسکونی الیت پارک در محله دیباجی تهران

ساختمان مسکونی الیت پارک در محله دیباجی تهران در سال ۱۴۰۰ درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین، به Overhaul ، بازسازی های اساسی و سرویس های دوره ای انجامید. در پایان دستگاه ها روشن و راه اندازی گردید.

پروژه های مرتبط