پروژه ساختمان اداری بیمه نیروهای مسلح تهران

ساختمان اداری بیمه نیروهای مسلح تهران- خیابان دبستان در سال ۱۳۹۳ درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین، به Overhaul و بازسازی های اساسی انجامید. همچنین با افزودن دستگاه رطوبت گیر در اتاق به افزایش راندمان سیستم فرجامید و در پایان دستگاه ها روشن و راه اندازی گردید.

پروژه های مرتبط