پروژه ساختمان وزارت کشور در تهران

ساختمان وزارت کشور در استان تهران شهر تهران خیابان دکتر فاطمی درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین، به Overhaul و بازسازی های اساسی انجامید. در پایان دستگاه ها روشن و راه اندازی گردید.

پروژه های مرتبط