پروژه ی ساختمان اداری سازمان اتباع خارجه در تهران میدان عطار

ساختمان اداری سازمان اتباع خارجه در تهران میدان عطار در سال ۱۳۹۵ دارای یک دستگاه چیلر جذبی شعله مستقیم ۱۸۰ Tr ؛ برای بازسازی و از میان بردن نشتی درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین، به از میان رفتن نشتی، شتشو و اسیدشویی، فیلتر و . . . فرجامید. در پایان دستگاه ها روشن و راه اندازی گردید.

پروژه های مرتبط