پروژه ی کارخانه ی داروسازی تهران دارو در تهران جاده مخصوص کرج

کارخانه ی داروسازی تهران دارو در تهران در جاده مخصوص کرج در سال ۱۳۹۷ دارای ۲ دستگاه چیلر جذبی بخار ۲۸۰ Tr در کارخانه و سالن بسته بندی برای بازسازی و از میان بردن نشتی و فیلتراسیون درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین، به از میان رفتن نشتی، شستشو و اسیدشویی، فیلتر و در پایان دستگاه ها روشن و راه اندازی گردید.

پروژه های مرتبط