پروژه ی فروشگاه زنجیره ای فرا مرزی آجیل و خشکبار تواضع در تهران، پارک وی

پروژه ی فروشگاه زنجیره ای فرا مرزی آجیل و خشکبار تواضع در تهران، پارک وی در سال ۱۳۹۱ درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین به طراحی، فروش و اجرای سیستم های سردخانه برای نگهداری فرآورده های آجیل و خشکبار انجامید. 

پروژه های مرتبط