پروژه فروشگاه تعاونی بانک سپه در شهر تهران

پروژه فروشگاه تعاونی بانک سپه در شهر تهران، درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین به طراحی، فروش و اجرای سیستم های سردخانه برای نگهداری فرآورده های فروشگاهی انجامید. 

پروژه های مرتبط