پروژه فروشگاه نان و شیرینی لاریسا در تهران، اقدسیه

پروژه فروشگاه نان و شیرینی لاریسا در شهر تهران، اقدسیه، درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین به طراحی، فروش و اجرای سیستم های سردخانه برای نگهداری شیرینی های تر و خشک انجامید. 

پروژه های مرتبط