پروژه ی مرکز خرید تجاری اداری و پزشکی تشریفات در کیان پارس اهواز، استان خوزستان

پروژه ی مرکز خرید تجاری اداری و پزشکی تشریفات در کیان پارس اهواز، استان خوزستان؛ درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین به طراحی، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و راه اندازی چیلر ها، یونیت های درونی ساختمان و کانال کشی و لوله کشی انجامید.

پروژه های مرتبط