پروژه ی پتروشیمی فن آوران ماهشهر در استان خوزستان

پروژه ی پتروشیمی فن آوران ماهشهر، در استان خوزستان درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین، به طراحی، فروش، اجرا و راه اندازی چیلر ها و یونیت های درونی،به همراه انجام کانال کشی و لوله کشی 

پروژه های مرتبط