پروژه ی کارخانه ی سازنده ی صنعتی وایا باتری در استان قم، شهرک صنعتی شکوهیه

کارخانه ی سازنده ی صنعتی وایا باتری در استان قم، شهرک صنعتی شکوهیه؛ برای فرآیند تولید خود درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین، به خرید و راه اندازی چیلر صنعتی ۵۰ تن تبرید هواخنک با کمپرسور پیستونی، انجامید.

پروژه های مرتبط