پروژه کارخانه ی آرایشی بهداشتی اکسیر کادوس در استان البرز شهر اشتهارد

پروژه کارخانه ی آرایشی بهداشتی اکسیر کادوس در استان البرز شهر اشتهارد درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین به طراحی، فروش و اجرای سیستم های سردخانه برای نگهداری و ساخت فرآورده های آرایشی بهداشتی انجامید. 

پروژه های مرتبط