پروژه کارخانه ی الکترو پیام در تهران

پروژه کارخانه ی الکترو پیام در استان تهران شهر تهران درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین به طراحی، فروش و اجرای سیستم های سرمایشی مورد نیاز انجامید. 

پروژه های مرتبط