پروژه ی سرد خانه ی بسته بندی گوشت چهاردانگه در استان تهران شهرستان اسلامشهر

کارخانه ی بسته بندی گوشت چهاردانگه در استان تهران شهرستان اسلامشهر،درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین به طراحی، فروش و اجرای سیستم های سردخانه برای بسته بندی گوشت انجامید. 

پروژه های مرتبط