پروژه ی کارخانه ی روغن نباتی جهان در استان زنجان شهر زنجان

کارخانه ی روغن نباتی جهان در استان زنجان شهر زنجان در سال ۱۳۸۳ درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین به طراحی، فروش و اجرای سیستم های سردخانه برای نگهداری فرآورده های روغنی انجامید. 

پروژه های مرتبط