پروژه ی ساختمان مسکونی دربند در خیابان دربند تهران

ساختمان مسکونی دربند در خیابان دربند تهران، درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین، به سرویس و راه اندازى تاسیسات انجامید. در پایان دستگاه ها روشن و راه اندازی گردید.

پروژه های مرتبط