پروژه ی ساختمان مسکونی پل رومی تهران

ساختمان مسکونی پل رومی در محله قیطریه تهران، درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین، به سرویس و راه اندازى چیلر تراکمى هواخنک انجامید. در پایان دستگاه ها روشن و راه اندازی گردید.

پروژه های مرتبط