پروژه ی کارخانه ی صنایع چوب سندل گرگان وابسته به گروه سلولزی گلستان در استان گلستان شهر گرگان جاده آق قلا

کارخانه ی صنایع چوب سندل گرگان وابسته به گروه سلولزی گلستان در استان گلستان شهر گرگان کیلومتر ۱۴ جاده آق قلا؛ برای فرآیند تولید خود درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین، به خرید و راه اندازی چیلر صنعتی با ظرفیت مورد نیاز انجامید.

پروژه های مرتبط