چیلر سری هرکول با کپرسور اسکرو در ظرفیت های سرمایشی 35 تن الی 320 تن تبرید

چیلر اسکرو سری هرکول

چیلراسکروسری هرکول با مبردهای R۱۳۴A , R۴۰۷C , R۲۲ به صورت تکمدار و دومدار با کمپرسورهای از برندهای رفکامپ ایتالیا