نمایش 1–18 از 20 نتیجه

اواپراتور ACE 130.4.10

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 1.8 کیلووات مدل ACE 130.4.10

اواپراتور ACE 130.4.7

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 2.2 کیلووات مدل ACE 130.4.7

اواپراتور ACE 130.6.10

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 2.1 کیلووات مدل ACE 130.6.10

اواپراتور ACE 130.6.7

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 2.6 کیلووات مدل ACE 130.6.7

اواپراتور ACE 230.4.10

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 5.2 کیلووات مدل ACE 230.4.10

اواپراتور ACE 230.4.7

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 4.4 کیلووات مدل ACE 230.4.7

اواپراتور ACE 230.6.10

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 4.8 کیلووات مدل ACE 230.6.10

اواپراتور ACE 230.6.7

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 5.6 کیلووات مدل ACE 230.6.7