در حال نمایش 14 نتیجه

اواپراتور ACE 130.4.10

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 1.8 کیلووات مدل ACE 130.4.10

اواپراتور ACE 130.4.7

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 2.2 کیلووات مدل ACE 130.4.7

اواپراتور ACE 130.6.10

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 2.1 کیلووات مدل ACE 130.6.10

اواپراتور ACE 130.6.7

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 2.6 کیلووات مدل ACE 130.6.7

اواپراتور ACE 230.4.10

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 5.2 کیلووات مدل ACE 230.4.10

اواپراتور ACE 230.4.7

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 4.4 کیلووات مدل ACE 230.4.7

اواپراتور ACE 230.6.10

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 4.8 کیلووات مدل ACE 230.6.10

اواپراتور ACE 230.6.7

اواپراتور سردخانه بالای صفر و زیر صفر 5.6 کیلووات مدل ACE 230.6.7

اواپراتورهای سری ACE

اواﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺳﺮی ACE  ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ و ﮐﺎرﮐﺮد در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻮﻧﻞﻫﺎی اﻧﺠﻤﺎد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ اواﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻦ EBM-Papst آﻟﻤﺎن (ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻓﻦ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪ Dunli ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت draw-through ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا را از روی ﮐﻮﯾﻞ ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﻨﺪ. اواﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺳﺮی ACE ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﮐﺎرﮐﺮد ﮔﺴﺘﺮده از -٤٠ ﺗﺎ +٥ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮیﻫــﺎی سردخانه (ﺑﺎﻻیﺻﻔــﺮی، ﻓﺮﯾﺰر، زﯾﺮﺻﻔــﺮی و ﺗﻮﻧﻞﻫﺎی اﻧﺠﻤــﺎد) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﻦﻫﺎی ٥٫٤ ،٧ و ١٠ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮔﺮدﻧﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺒﺮدﻫﺎی R404A/R507A ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻻﯾﻪ ازون دارﻧﺪ، ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﺮی از اواﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ از ١ ﺗﺎ ٧٠ ﮐﯿﻠﻮوات است. روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺦ زداﯾﯽ اواﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻔﺮاﺳﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ است و در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻟﻤﻨﺖﻫﺎی دﯾﻔﺮاﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ روش دﯾﻔﺮاﺳﺖ ﻫﻮاﯾﯽ (ﮔﺮدش ﻫﻮا ﺑﺪون اﻟﻤﻨﺖ) ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.

کویل اواپراتور

دارای لوله مسی ۵/۸ اینچ که امکان انتقال حرارت با راندمان بالا در دمای پایین را فراهم میکند.

کویل های اواپراتور سری ACE ‌دارای مشخصات زیر است.

ﻫﺪر ﻣﮑﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ واﻟﻒ ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ

آراﯾﺶ ﻣﺜﻠﺜﯽ (Staggered) ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا

ﻣﺪارﺑﻨﺪی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن

ﺗﻤﺎس ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺴﯽ و ﻓﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﮐﺴﭙﻨﺪ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ در ﻓﯿﻦﻫﺎی آﻟـﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﯾﻘﻪدار

بدنه

 

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﯿﻦﻫﺎ ﻓـﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﻦﻫﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺎ دﻣﺎی اﺗــﺎق ﺑـــــﺎﻻی 0°c ٣٠٠ ﻣﯿﮑﺮون ٥٫٤ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺎ دﻣﺎی اﺗــﺎق ﮐﻤﺘﺮ از 0°c ٣٥٠ ﻣﯿﮑﺮون ٧ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺗﻮﻧـــﻞ اﻧﺠﻤـــﺎد ٣٥٠ ﻣﯿﮑﺮون ١٠ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ

ﺑﺪﻧﻪ اواﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم (ﺑﺮای ﻓﻦ ﻫﺎی ٣٠ و ٤٠ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ) و ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه (ﺑﺮای ﻓﻦ ﻫﺎی ٥٠ و ٦٣ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ) ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻮدری اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ و اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن، ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد. ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻟﺮزش ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺪر خروجی در سمت چپ دستگاه قرار دارد.

فن

ﻓﻦﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔــﺎده در اواﭘــﺮاﺗﻮرﻫﺎ، از ﺑﺮﻧﺪ EBM-papst آﻟﻤــﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻃﺮاﺣــﯽ ﺗﯿﻐﻪﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾـﺪی،ﻓﻦﻫﺎی ﻣﺤﻮری EBM-papst را ﺑﯽﺻﺪا، ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺑﺎدوام ﮐﺮده اﺳﺖ. در ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﯿﻐﻪﻫﺎی ﻓﻦ HyBlade، آﻟﯿﺎژی از آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﺎ روﮐﺸﯽ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ. ﺷﮑﻞ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪی ﭘﺮهﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪا و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﺮﯾﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻓﻦﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﺮهﻫﺎی ﻓﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در اﻃﺮاف ﭘﺮهﻫﺎی ﭼﺮﺧﺎن ﻓﻦ، از ﺗﻤﺎس ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﺎ اﺷﯿﺎء دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﻦﻫﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺷﺪه و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ و ﺣﺮارت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻼس ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻓﻦﻫﺎ IP54 ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮان از آنﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﯾﯽ وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﭘﺨﺶ ﮐﻦ

وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺴﺎوی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺮد ﺧﺮوﺟﯽ از ﺷﯿﺮ اﻧﺒﺴﺎط در ﻣﺪارﻫﺎی ﮐﻮﯾﻞ اواﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺒﺮد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﺮ اﻧﺒﺴﺎط و ﮐﻮﯾﻞ اواﭘﺮاﺗﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺎزل ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ دﻗﯿﻖ ﻣﺒﺮد در ﮐﻮﯾﻞ اواﭘﺮاﺗﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دیفراست الکتریکی

اﻟﻤﻨﺖﻫﺎی دﯾﻔﺮاﺳﺖ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﺿﺪ زﻧﮓ (321 AISI) واﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮراخﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در ﻓﯿﻦ، ﺑﯿﻦ ﻫﯿﺮﭘﯿﻦﻫﺎی ﻣﺴﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ اﻟﻤﻨﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ. وﻟﺘـــﺎژ اﻋﻤﺎﻟــﯽ ﺑﻪ دو ﺳﺮ ﻫﺮ اﻟﻤﻨﺖ ٢٢٠ وﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻓﺎز ﯾﺎ ﺳﻪ ﻓﺎزﺑﻮدن اواﭘﺮاﺗﻮر، ﺑﻪ دو ﺻﻮرت در ﮐــــﺎرﺧﺎﻧـــﻪ ﺳﺮﺑﻨﺪی ﻣﯽﮔــﺮدﻧﺪ. ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ﺗﮏ ﻓﺎز، دو اﻧﺘﻬﺎی اﻟﻤﻨﺖ ﺑﻪ ﻓﺎز و ﻧﻮل ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﻪ ﻓﺎز، ﯾﮏ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺎزﻫﺎ و ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (ﺑﻪ دﯾﺎﮔﺮام ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه در ﺟﺪول اﻟﻤﻨﺖﻫﺎی دﯾﻔﺮاﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.) ﯾﮏ ﯾﺎ دو اﻟﻤﻨﺖ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﺳﯿﻨﯽ درﯾﻦ داﺧﻠﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﮔــﺮﻣﺎی ﻫﻤﮕﻦ را ﺑﺮای ﯾﺦ زداﯾـــﯽ ﺳﺮﯾــﻊ و ﮐـﺎرآﻣــﺪ اﻣﮑـــﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﻤﺎم اﻟﻤﻨﺖﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻤﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺒﺮد (ﺳﻤﺖ ﭘﺨﺶ ﮐﻦ) ﺧﺎرج ﮐﺮد، ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ اﻟﻤﻨﺖ ﺳﯿﻨـــﯽ درﯾﻦ راﻣﯽﺗﻮان ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﯿﻨﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮد.

ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ

ﻇـــﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ اواﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی آﺳﻪ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻣﺒـــﺮد  ﮔـﺰارش ﺷــﺪه اﺳﺖ. ΔT ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ دﻣﺎی ﻫﻮای ورودی ﮐﻮﯾﻞ و دﻣﺎی ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﺒﺮد اﺳﺖ. دﻣﺎی ﺗﺒﺨﯿﺮ، دﻣﺎی اﺷﺒــــﺎع ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻓﺸـﺎر ﮐﺎرﮐــﺮد اواﭘﺮاﺗـﻮر اﺳﺖ. ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺮای دﻣﺎﻫﺎی ﺗﺒﺨﯿﺮ و اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ (ΔT) در ﺟﺪاول زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻇﺮﻓﯿﺖ (Fc) ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺒﺮد دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻮع ﻣﺒﺮد (FR) ﺿﺮب ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ اواﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، از ﺟﺪاول ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ در شرایط نامی جدول جستجو شود.

راهنمای نصب

نصب باید به دقت صورت پذیرد و نکات زیر رعایت گردد. درصورت رعایت نکردن شرایط نصب و فواصل ذکر شده دستگاه راندمان مورد نیاز را از دست می دهد.

ﺧﻂ ﻣﮑﺶ

ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ روﻏﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر، ﺧﻂ ﻣﮑﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﯿﺒﺪار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اواﭘﺮاﺗﻮر اﺟﺮا ﮔﺮدد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺟﺮای ﺧﻂ ﻣﮑﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﯿﺒﺪار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اواﭘﺮاﺗﻮر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﺟﺮای trap oil در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﻣﮑﺶ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اواﭘﺮاﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اواﭘﺮاﺗﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن روﻏﻦ در اواﭘﺮاﺗﻮر ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.

ﺧﻂ درﯾﻦ

ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﺷﯿﺐ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻂ درﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از اﺗﺎق ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد. در ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ دﻣﺎی ﮐﻤﺘﺮ از ٤ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﺦ زدن آب در ﺧﻂ درﯾﻦ، ﺑﺎﯾﺪ از اﻟﻤﻨﺖ ﻣﺨﺼﻮص درﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

اﺟﺮای trap در ﻣﺴﯿﺮ درﯾﻦ

اﺟﺮای ﺗﺮپ ﺑﺮای ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در اﻧﺮژی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﻦ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮای ﺗﺮپ، ﻫﻮای ﮔﺮم ﺑﺎ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ از ﺑﯿﺮون اﺗﺎق ﺳﺮد ﺑﻪ داﺧﻞ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺑﺮ اواﭘﺮاﺗﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺦ و ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮد. ﺗﻠﻪ (ﺗﺮپ) ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎرج از اﺗﺎق ﺳﺮد و ﺑﺮای ﻫﺮ اواﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ روی یکدیگر شوند.

ﻓﺎﺻﻠﻪ از دﯾﻮار

ﺑﺮای ﺣﺬف اﺛﺮ دﯾﻮار ﺑﺮ دﺑﯽ ﻫﻮای اواﭘﺮاﺗﻮر، ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ اواﭘﺮاﺗﻮر از دﯾﻮار ﻃﺒﻖ اﺻﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد. ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ اﺟﺰای دﯾﮕﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ. ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﺦ زدﮔﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻫﻮا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺟﺪول اﺑﻌﺎد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ (از ﺳﻤﺖ ﭘﺨﺶ ﮐن) ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری اواﭘﺮاﺗﻮر در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ اﻟﻤﻨﺖ دﯾﻔﺮاﺳﺖ ﻣﻌﯿﻮب را ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﯾﮏ اﻟﻤﻨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اواپراتور های سری ACE مناسب برای انواع سردخانه ی بالای صفر، زیر صفر و تونل انجماد است. این اواپراتور ها با لوله ی مسی 5/8 اینچ تولید می گردد. استفاده از المنت الکتریکی جهت دیفراست کامل و سریع از جنس استیل به کار گرفته شده است. بدنه ی دستگاه از جنس گالوانیزه با پوشش رنگ الکترو استاتیک می باشد. فن های مورد استفاده از نوع آکسیال و از برند های EBM یا Dunli است.