اجرا و پیاده سازی تاسیسات

اجرا و پیاده سازی صحیح در حوزه تاسیسات بسیار مهم است چراکه نحوه غلط آن می تواند صدمات جبران ناپذیری به پروژه وارد نماید. از جمله ی ناکارآمدی سیستم تهیه شده، ارائه خدمات به مراتب دشوار و پرهزینه طی سرویس های ادواری در طول بهره برداری و …

فلذا بدیهی است انتخاب مجری مناسب و اجرای صحیح بسیار مهم است. و گواه شرکت نسیم تهویه آروند از چنین ادعای بزرگی سابقه کاری این مجموعه و نمونه کارهایی است که مدت قابل توجهی از آن سپری شده، می باشد. و این شرکت با پرسنل متعهد و متخصص آماده ارائه همکاری با تمام مجموعه ها و مشتریان محترم است که به اختصار بخشی از پیشینه کاری این مجموعه را با هم می بینیم.