پروژه ی مسجد مفتخر بلوار اندرزگو تهران

پروژه ی مسجد مفتخر بلوار اندرزگو  تهران درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین به طراحی، فروش و اجرای سیستم های تهویه مطبوع و راه اندازی چیلر ها، یونیت های درونی ساختمان و کانال کشی و لوله کشی انجامید.

پروژه های مرتبط