پروژه کشتارگاه ترکاشوند در استان همدان شهر ملایر

پروژه کشتارگاه ترکاشوند در استان همدان شهر ملایر، درخواست داشته بودند؛ که پس از بازدید و آماده سازی های نخستین به طراحی، فروش و اجرای سیستم های سردخانه برای نگهداری گوشت انجامید. 

پروژه های مرتبط