مقالات آموزشی

طراحی سیستم های VRF

طراحی سیستم های VRF

مزیت اصلی سیستم های جریان مبرد متغیر(VRF )قابلیت پاسخ گویی به تغییرات در وضعیت بار مورد نظر است.در مقایسه با سیستم های انبساط مستقیم مرسومDXکه به طور محدود پیشنهاد میشود و به تغییرات در بار فضای مورد نظر پاسخگو نیست.این مشگل وقتی بیشتر جلوه میکند که سیستم  DX مرسوم باالتر از ظرفیت مورد نظر و یا در حالت بار کامل کار کند.(به خاطر اینکه سیکل کمپرسور به طور مکرر تکرار میشود).

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید