مقالات آموزشی

ممیزى و بازرسى انرژى

مطابق با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی کشور مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضـوابط و مقـررات ملـی سـاختمان در طراحـی و اجرای تمامی ساختمانها بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

ادامه مطلب

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید