نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

VIESSMANN VOTOPLEX

0.00ریال

در انبار موجود نمی باشد

دیگ آب گرم فولادی ویزمن آلمان

توضیحات


مدل PV10605
برند ویزمن
نوع دیگ آبگرم فولادی
محدوده ظرفیت از (KW)

تا (KW)

۱۱۰

۱۵۰

محدوده مجاز بار حرارتی از (KW)

تا (KW)

۱۲۱

۱۶۵

دمای مجاز جریان c۰ ۱۱۰
فشار مجاز کار bar ۵
افت فشار گاز داغ Pa ۶۰
قطر محفظه احتراق (mm) ۴۶۰
طول محفظه احتراق (mm) ۸۶۵
حجم آب بویلر (liters) ۲۰۰
قطر دودکش (mm) ۱۸۰
پهنا (mm) ۸۰۰
عمق (mm) ۱۳۵۰
ارتفاع (mm) ۱۲۹۰
وزن (kg) ۴۱۵

 

مدل PV10606
برند ویزمن
نوع دیگ آبگرم فولادی
محدوده ظرفیت از (KW)

تا (KW)

۱۵۱

۲۰۰

محدوده مجاز بار حرارتی از (KW)

تا (KW)

۱۶۶

۲۲۰

دمای مجاز جریان C۰ ۱۱۰
فشار مجاز کار bar ۵
افت فشار گاز داغ Pa ۱۲۰
قطر محفظه احتراق (mm) ۴۶۰
طول محفظه احتراق (mm) ۱۰۰۵
حجم آب بویلر (liters) ۲۳۰
قطر دودکش (mm) ۱۸۰
پهنا (mm) ۸۰۰
عمق (mm) ۱۴۹۰
ارتفاع (mm) ۱۲۹۰
وزن (kg) ۴۶۰

 

مدل PV10607
برند ویزمن
نوع دیگ آبگرم فولادی
محدوده ظرفیت از (KW)

تا (KW)

۲۰۱

۲۵۰

محدوده مجاز بار حرارتی از (KW))

تا (KW)

۲۲۱

۲۷۵

دمای مجاز جریان C۰ ۱۱۰
فشار مجاز کار bar ۵
افت فشار گاز داغ Pa ۱۳۰
قطر محفظه احتراق (mm) ۵۰۰
طول محفظه احتراق (mm) ۱۰۰۵
حجم آب بویلر (liters) ۲۸۰
قطر دودکش (mm) ۲۰۰
 پهنا (mm) ۸۸۰
عمق (mm) ۱۴۹۰
ارتفاع (mm) ۱۳۶۰
وزن (kg) ۵۲۵

 

مدل PV10608
برند ویزمن
نوع دیگ آبگرم فولادی
محدوده ظرفیت از (KW)

تا (KW)

۲۵۱

۳۱۰

محدوده مجاز بار حرارتی از (KW))

تا (KW)

۲۷۶

۳۴۱

دمای مجاز جریان C۰ ۱۱۰
فشار مجاز کار bar ۵
افت فشار گاز داغ Pa ۲۳۰
قطر محفظه احتراق (mm) ۵۰۰
طول محفظه احتراق (mm) ۱۱۸۵
حجم آب بویلر (liters) ۳۴۰
قطر دودکش (mm) ۲۰۰
 پهنا (mm) ۸۸۰
عمق (mm) ۱۶۷۰
ارتفاع (mm) ۱۳۶۰
وزن (kg) ۵۸۰

 

مدل PV10609
برند ویزمن
نوع دیگ آبگرم فولادی
محدوده ظرفیت از (KW)

تا (KW)

۳۱۱

۴۰۰

محدوده مجاز بار حرارتی از (KW))

تا (KW)

۳۴۲

۴۴۰

دمای مجاز جریان C۰ ۱۱۰
فشار مجاز کار bar ۵
افت فشار گاز داغ Pa ۲۵۰
قطر محفظه احتراق (mm) ۵۸۵
طول محفظه احتراق (mm) ۱۳۰۵
حجم آب بویلر (liters) ۴۹۰
قطر دودکش (mm) ۲۵۰
 پهنا (mm) ۹۵۰
عمق (mm) ۱۸۴۰
ارتفاع (mm) ۱۵۳۰
وزن (kg) ۷۹۰

 

مدل PV10610
برند ویزمن
نوع دیگ آبگرم فولادی
محدوده ظرفیت از (KW)

تا (KW)

۴۰۱

۵۰۰

محدوده مجاز بار حرارتی از (KW))

تا (KW)

۴۴۱

۵۵۰

دمای مجاز جریان C۰ ۱۱۰
فشار مجاز کار bar ۵
افت فشار گاز داغ Pa ۲۳۰
قطر محفظه احتراق (mm) ۵۸۵
طول محفظه احتراق (mm) ۱۳۰۵
حجم آب بویلر (liters) ۴۶۰
قطر دودکش (mm) ۲۵۰
 پهنا (mm) ۹۵۰
عمق (mm) ۱۸۴۰
ارتفاع (mm) ۱۵۳۰
وزن (kg) ۸۴۵

 

مدل PV10611
برند ویزمن
نوع دیگ آبگرم فولادی
محدوده ظرفیت از (KW)

تا (KW)

۵۰۱

۶۲۰

محدوده مجاز بار حرارتی از (KW))

تا (KW)

۵۵۱

۶۸۲

دمای مجاز جریان C۰ ۱۱۰
فشار مجاز کار bar ۵
افت فشار گاز داغ Pa ۳۱۰
قطر محفظه احتراق (mm) ۶۴۰
طول محفظه احتراق (mm) ۱۴۰۵
حجم آب بویلر (liters) ۵۳۵
قطر دودکش (mm) ۲۵۰
 پهنا (mm) ۱۰۱۵
عمق (mm) ۱۹۴۰
ارتفاع (mm) ۱۵۸۵
وزن (kg) ۱۰۰۵

 

مدل PV11173
برند ویزمن
نوع دیگ آبگرم فولادی
محدوده ظرفیت از (KW)

تا (KW)

۶۲۱

۷۸۰

محدوده مجاز بار حرارتی از (KW))

تا (KW)

۶۸۲

۸۵۷

دمای مجاز جریان C۰ ۱۱۰
فشار مجاز کار bar ۶
افت فشار گاز داغ Pa ۳۵۰
قطر محفظه احتراق (mm) ۷۸۰
طول محفظه احتراق (mm) ۱۴۷۰
حجم آب بویلر (liters) ۸۶۶
قطر دودکش (mm) ۳۰۰
 پهنا (mm) ۱۴۶۰
عمق (mm) ۲۱۱۵
ارتفاع (mm) ۱۶۹۰
وزن (kg) ۱۴۹۰

 

مدل PV11174
برند ویزمن
نوع دیگ آبگرم فولادی
محدوده ظرفیت از (KW)

تا (KW)

۷۸۱

۹۵۰

محدوده مجاز بار حرارتی از (KW))

تا (KW)

۸۵۸

۱۰۴۴

دمای مجاز جریان C۰ ۱۱۰
فشار مجاز کار bar ۶
افت فشار گاز داغ Pa ۵۰۰
قطر محفظه احتراق (mm) ۷۸۰
طول محفظه احتراق (mm) ۱۵۷۰
حجم آب بویلر (liters) ۹۹۸
قطر دودکش (mm) ۳۰۰
 پهنا (mm) ۱۴۶۰
عمق (mm) ۲۲۱۵
ارتفاع (mm) ۱۶۹۰
وزن (kg) ۱۵۷۵

 

مدل PV11175
برند ویزمن
نوع دیگ آبگرم فولادی
محدوده ظرفیت از (KW)

تا (KW)

۹۵۱

۱۱۲۰

محدوده مجاز بار حرارتی از (KW))

تا (KW)

۱۰۴۵

۱۲۳۱

دمای مجاز جریان C۰ ۱۱۰
فشار مجاز کار bar ۶
افت فشار گاز داغ Pa ۳۰۰
قطر محفظه احتراق (mm) ۸۴۰
طول محفظه احتراق (mm) ۱۸۰۰
حجم آب بویلر (liters) ۱۲۹۶
قطر دودکش (mm) ۳۵۰
 پهنا (mm) ۱۵۵۰
عمق (mm) ۲۴۶۵
ارتفاع (mm) ۱۹۲۰
وزن (kg) ۲۲۶۰

 

مدل PV11176
برند ویزمن
نوع دیگ آبگرم فولادی
محدوده ظرفیت از (KW)

تا (KW)

۱۱۲۱

۱۳۵۰

محدوده مجاز بار حرارتی از (KW))

تا (KW)

۱۲۳۲

۱۴۸۴

دمای مجاز جریان C۰ ۱۱۰
فشار مجاز کار bar ۶
افت فشار گاز داغ Pa ۴۰۰
قطر محفظه احتراق (mm) ۸۴۰
طول محفظه احتراق (mm) ۲۰۰۰
حجم آب بویلر (liters) ۱۳۲۴
قطر دودکش (mm) ۳۵۰
 پهنا (mm) ۱۵۵۰
عمق (mm) ۲۶۶۵
ارتفاع (mm) ۱۹۲۰
وزن (kg) ۲۵۲۵

 

مدل PV11177
برند ویزمن
نوع دیگ آبگرم فولادی
محدوده ظرفیت از (KW)

تا (KW)

۱۳۵۱

۱۷۰۰

محدوده مجاز بار حرارتی از (KW))

تا (KW)

۱۴۸۵

۱۸۶۸

دمای مجاز جریان C۰ ۱۱۰
فشار مجاز کار bar ۶
افت فشار گاز داغ Pa ۴۵۰
قطر محفظه احتراق (mm) ۹۵۰
طول محفظه احتراق (mm) ۲۱۱۰
حجم آب بویلر (liters) ۱۶۶۵
قطر دودکش (mm) ۴۰۰
 پهنا (mm) ۱۶۵۵
عمق (mm) ۲۸۵۰
ارتفاع (mm) ۲۰۲۰
وزن (kg) ۲۹۲۰

 

مدل PV11178
برند ویزمن
نوع دیگ آبگرم فولادی
محدوده ظرفیت از (KW)

تا (KW)

۱۷۰۱

۲۰۰۰

محدوده مجاز بار حرارتی از (KW))

تا (KW)

۱۸۶۹

۲۱۹۸

دمای مجاز جریان C۰ ۱۱۰
فشار مجاز کار bar ۶
افت فشار گاز داغ Pa ۶۰۰
قطر محفظه احتراق (mm) ۹۵۰
طول محفظه احتراق (mm) ۲۲۷۰
حجم آب بویلر (liters) ۱۷۶۷
قطر دودکش (mm) ۴۰۰
 پهنا (mm) ۱۶۵۵
عمق (mm) ۳۰۱۰
ارتفاع (mm) ۲۰۲۰
وزن (kg) ۳۱۷۰

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “VIESSMANN VOTOPLEX”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *